Algemene Voorwaarden

Artikel 1:              Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en alle overeenkomsten van opdracht tot het (laten) vervaardigen van zaken, van V.O.F. JOSI Trade h.o.d.n. JOSI Interieur, t.h.o.d.n. JOSI LABEL, gevestigd te Zwijndrecht, hierna te noemen “JOSI Interieur”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van JOSI Interieur, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, per e-mail, per SMS, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “opdracht” wordt verstaan: een door de wederpartij verstrekte/tussen partijen overeengekomen opdracht tot het vervaardigen van (maatwerk)zaken (o.a. meubilair).
 7. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door JOSI Interieur uit het assortiment te leveren zaken als zaken die zij in opdracht vervaardigt/laat vervaardigen voor de wederpartij, tenzij uit een bepaling volgt dat deze alleen ziet op laatstgenoemde categorie.
 8. Onder “materialen” wordt verstaan: de door JOSI Interieur bij de uitvoering van de opdracht te gebruiken of door de wederpartij hiervoor verstrekte/te verstrekken materialen, onderdelen e.d.
 9. Onder “documenten” wordt verstaan: door JOSI Interieur en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 10. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die JOSI Interieur en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 11. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 12. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.

Artikel 2:             Aanbod, prijzen

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. JOSI Interieur mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. De in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, kosten voor inzet hijs- en takel werktuigen, verzendkosten, administratiekosten, handelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengesteld aanbod verplicht JOSI Interieur niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag JOSI Interieur de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aanpassen.
 5. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Vanwege de omloopsnelheid/ de snelheid waarmee het assortiment verandert, staat JOSI Interieur er niet voor in dat nabestelling van zaken mogelijk is en/of nabestelde zaken qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).
 7. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van JOSI Interieur zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 8. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van JOSI Interieur en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan JOSI Interieur geretourneerd.
 9. JOSI Interieur mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 10. Indien de wederpartij het aanbod niet aanvaardt, retourneert hij op haar eerste verzoek alle bij het aanbod geleverde documenten aan JOSI Interieur
 11. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor JOSI Interieur (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen, mag JOSI Interieur de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
 12.    Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan JOSI Interieur kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag JOSI Interieur er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 3:              Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van JOSI Interieur heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod.
  Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat JOSI Interieur schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. JOSI Interieur is pas gebonden aan:
 3. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
 4. mondelinge afspraken;
 5. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra JOSI Interieur – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4:              Inschakeling derden

Als JOSI Interieur dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 5:              Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door
   JOSI Interieur gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de wederpartij aan JOSI Interieur verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  3. indien (een deel van) de opdracht op locatie van de wederpartij moet worden uitgevoerd (b.v. het plaatsen van de meubels), JOSI Interieur op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie en deze locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
  4. JOSI Interieur op voornoemde locatie kosteloos kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart JOSI Interieur voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. JOSI Interieur behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
  JOSI Interieur bewaart alle van de wederpartij ontvangen infor­matie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze op. Indien deze informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt
  JOSI Interieur de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie eveneens conform deze verordening. JOSI Interieur is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van JOSI Interieur of het leidinggevend personeel op directieniveau.
  De wederpartij zorgt er voor dat hij altijd het origineel of een kopie bewaart van de aan JOSI Interieur verstrekte informatie.
 4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag JOSI Interieur de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en JOSI Interieur niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van JOSI Interieur niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 6:              Levering, leveringstermijnen

 1. Omdat JOSI Interieur voor de levering van zaken afhankelijk is van derden – zoals fabrikanten – zijn genoemde levertermijnen altijd indicatief en nooit fatale termijnen. Indien JOSI Interieur haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat JOSI Interieur alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
 3. JOSI Interieur mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van JOSI Interieur verlaten of JOSI Interieur aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door JOSI Interieur te bepalen wijze. JOSI Interieur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door JOSI Interieur voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag JOSI Interieur de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. Ook mag JOSI Interieur – indien nog geen aanbetaling door de wederpartij gedaan is – alsnog een aanbetaling van 50% van de aankoopprijs van de wederpartij eisen. De wederpartij stelt JOSI Interieur dan binnen een door JOSI Interieur gestelde redelijke termijn alsnog in staat de zaken te leveren of haalt deze alsnog af.
 8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. JOSI Interieur mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van
  JOSI Interieur en/of het recht van JOSI Interieur alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 7:              Klachten en retourzendingen

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten direct aan JOSI Interieur. Indien dergelijke klachten niet direct worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar in ieder geval binnen de toepasselijke garantietermijn – schriftelijk aan JOSI Interieur. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij JOSI Interieur voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden of aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe – in de branche geaccepteerde – afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, aantallen, kleuren, maten e.d. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van JOSI Interieur en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij stelt JOSI Interieur in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of JOSI Interieur de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. Retourzending vindt plaats op een door JOSI Interieur te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over:
  1. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
  2. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
  3. verkleuringen, krimpnaden of haarscheurtjes e.d. ontstaan door de directe inwerking van zonlicht, warmtebronnen zoals C.V.-leidingen of haarden, ten gevolge van een onjuiste vochtigheidsgraad van de omgeving of door abnormale temperatuurschommelingen;
  4. het niet passen/plaatsbaar/afleverbaar zijn van zaken indien de maten voor deze zaken door of namens de wederpartij aan JOSI Interieur zijn verstrekt en conform deze maten door
   JOSI Interieur zijn geleverd;
  5. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 8:              Garanties

 

 1. JOSI Interieur voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. JOSI Interieur staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door JOSI Interieur geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. JOSI Interieur informeert de wederpartij hierover.
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert JOSI Interieur alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt JOSI Interieur – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van JOSI Interieur. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 9:              Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door JOSI Interieur gegeven garanties aanvaardt
  JOSI Interieur geen enkele aansprakelijkheid.
 2. JOSI Interieur is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien JOSI Interieur aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door JOSI Interieur gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij JOSI Interieur hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Indien JOSI Interieur de opdracht moet (laten) uitvoeren aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 8. JOSI Interieur is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens JOSI Interieur verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  3. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
  4. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan JOSI Interieur verstrekte informatie;
  5. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  6. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat JOSI Interieur adviseerde en/of gebruikelijk is;
  7. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van JOSI Interieur.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart JOSI Interieur voor eventuele aanspraken van derden.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van JOSI Interieur of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal JOSI Interieur de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 10:           Betaling

 1. JOSI Interieur mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan JOSI Interieur een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag JOSI Interieur bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. JOSI Interieur geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
 7. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 8. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 9. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 10. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 11. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag JOSI Interieur de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag JOSI Interieur de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld.
  Voornoemd opschortingsrecht heeft JOSI Interieur eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt JOSI Interieur eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De wederpartij mag de vorderingen van JOSI Interieur niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op JOSI Interieur heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 11:           Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van JOSI Interieur totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de inboedel van de wederpartij bevinden.
 4. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 5. De wederpartij informeert JOSI Interieur direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 6. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van JOSI Interieur.
 7. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft JOSI Interieur op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 8. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of JOSI Interieur een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen JOSI Interieur en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van JOSI Interieur op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 12:           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. JOSI Interieur mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 7. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 13:           Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of JOSI Interieur, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van JOSI Interieur wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van
  JOSI Interieur, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij JOSI Interieur: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van JOSI Interieur of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen, gebrek aan materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens JOSI Interieur tot aan dat moment nakomen.

Artikel 14:           Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag JOSI Interieur van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van JOSI Interieur en afhankelijk van de al verrichte leveringen en/of in het kader van een opdracht verrichte werkzaamheden bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. De wederpartij vrijwaart JOSI Interieur voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 3. JOSI Interieur mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 4. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen en werkzaamheden per direct opeisbaar en mag JOSI Interieur deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.
 5. Kosten die voor JOSI Interieur voortvloeien uit het hervatten van de levering(en) en werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag JOSI Interieur de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 15:           Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van
  JOSI Interieur, maar JOSI Interieur behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van JOSI Interieur, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan JOSI Interieur.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag JOSI Interieur er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 22 februari 2019

Contact opnemen?

Heb jij een vraag nav onze collectie? Of wil je graag een afspraak maken in de showroom of bij jou thuis? Vul dan het contactformulier in en wij nemen contact met jou op.

JOSI Interieur

Openingstijden

Maandag: Op afspraak
Dinsdag: 09.00 tot 17.00
Woensdag: 09.00 tot 17.00
Donderdag: 09.00 tot 17.00
Vrijdag: 09.00 tot 17.00
Zaterdag: 10.00 tot 17.00
Zondag: Gesloten

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam

Service

JOSI Interieur

Openingstijden

Maandag: Op afspraak
Dinsdag: 09.00 tot 17.00
Woensdag: 09.00 tot 17.00
Donderdag: 09.00 tot 17.00
Vrijdag: 09.00 tot 17.00
Zaterdag: 10.00 tot 17.00
Zondag: Gesloten